Group Honors

  • Zhejiang Patent Demonstration Enterprise
  • Zhejiang Enterprise Technology Center
  • Zhejiang green business
  • Zhejiang Industrial Circular Economy Demonstration Enterprise
  • Zhejiang Provincial Industrial and Commercial Enterprise Credit (AA Class) Shou contract re-credit units
  • Zhejiang Export Famous Brand
  • 2017 Hangzhou two new association of the top ten innovation case
  • 2017 Zhejiang Baijia annual most popular business
  • 2017 Zhejiang annual PARKnSHOP most popular enterprises
  • 2016 Hangzhou famous trademark
上一页 下一页